500/-

බොඩි මසාජ් කරනු ලැබේ කොළඹ අවට කාන්තාවන් සඳහා පමණි.

Ad Details

  • Ad ID: 10040

  • Added: 20/07/2019

  • Sale Price: 500/-

  • Condition: new

  • Location: Colombo

  • State: Colombo 07

  • Phone: 0785282441

  • Views: 583

Description

මම රුවන් කොළඹ බොයි කෙනෙක්. බෝඩින් වෙලා ඉන්නේ ජොබ් එකක් කරනවා ඊිට අමතරව පාට් ටයිම් විදියට මසාජ් පුහුණු වෙනවා.
ඒ සදහා කැමති කාන්තා ගෑනු අය කථා කරන්න. 0785282441

Tags :

Do you have something to sell?

Personal Ads Sri Lanka