1000/-

කාන්තාවන් සඳහා බොඩි මසාජ් කරනු ලැබේ. Home and Hotel

1 of
Previous Next

Ad Details

  • Ad ID: 10051

  • Added: 24/07/2019

  • Sale Price: 1000/-

  • Condition: new

  • Location: Colombo

  • State: Boralesgamuwa

  • Phone: 0782543440

  • Views: 799

Description

මට වයස 32 යි. පාට් ටයිම් විදියට බොඩි මසාජ් කරනු ලැබේ. ඔබ කැමති ස්ථානයකට පැමිණ ආරක්ෂිතව සේවාව ඉටු කර දෙනු ලැබේ. පැය 2ක් රු. 1000/- අය කරනවා. මුලින්ම අමතා සේවාව ලබා ගන්නා කාන්තාවන් සහා ගැහැණු ලමුන්ට විශේෂ වට්ටම්. ආරක්ෂිතභාවය උපරිම රකිමි. අමතන්ත 0782543440

Do you have something to sell?

Personal Ads Sri Lanka